ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧДЫН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРДУУЛЛАА.


МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний дагуу 46 төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны санхүүгийн тайланд аудит хийж, дүгнэлтийг гардууллаа.