ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/207 дугаар тушаалын батлагдсан Үндэсний аудитын газрын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Хэнтий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө”-д гүйцэтгэлийн аудит хийж тайланг удирдлагын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн баталж, аудитын тайлан, холбогдох судалгааг  Үндэсний Аудитын Газрын Гүйцэтгэлийн Аудитын газар болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, аймгийн Засаг дарга холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.