ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНД ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.


Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн “2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай”  2019 оны А/03 дугаар тушаал, “Төрийн аудитын тухай” хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.1 дэх бүрэн эрхийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд гүйцэтгэлийн аудит хийж дуусган аудитын тайланг ҮАГ-ын ГАГ болон аймгийн Засаг дарга болон ИТХ-ын дарга нарт хүргүүллээ.

Аудитын тайланг khentii.audit.mn сайтад байршуулсан болно.