НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн 2019 оны ажлын явцын талаар


Тус хэлтэс нь 2019 оны ажлын төлөвлөгөөнд туссан “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг тус тус гүйцэтгэсэн. Мөн өмнөх оноос дамжин гүйцэтгэсэн “Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд газар зохион байгуулалт, олголт, төлбөр хураамжийн байдал, түүний үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитыг дуусгаж, нийслэлийн удирдлагад танилцуулсан.

Одоо нийгмийн захиалгаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” болон “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитуудын эрсдэл, хүндрэлийг тодорхойлох, урьдчилсан судалгаа хийх зэрэг аудитын төлөвлөлтийн өмнөх болон төлөвлөлтийн шатны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ХЭЛТЭС