НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО


Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд МУЕА-ын 2019 оны А/03 тушаалыг үндэслэн баталсан НТАГ-ын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн 2015-2018 оны  хөрөнгийн зарцуулалтад хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын эрх зүйн орчны үндэслэл, түүний үйл ажиллагаа, төсөл сонгон шалгаруулалт, зээлийн зарцуулалт, тайлагнал хууль тогтоомжид нийцсэн эсэхэд дүгнэлт гаргахад аудитын зорилго чиглэгдэнэ.

Аудитын нээлтэд НТАГ-ын Нийцлийн аудитын хэлтсийн менежер, аудиторууд болон Нийслэлийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв НӨҮГ болон “Капитал” банкны эрх хүлээн авагчын холбогдох албан тушаалтнууд оролцов.

Нийцлийн аудитын хэлтэс