НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ


2019 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр НТАГ дээр “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Нээлтэд НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар, гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн дарга, аудитын менежер Н.Энхбат, аудитын баг бүрэлдэхүүн болон нийслэл, дүүргийн боловсролын газар, хэлтэс, төрийн болон хувийн цэцэрлэгүүдийн төлөөлөл оролцлоо.

Тус газраас гүйцэтгэлийн аудитыг хийх үндэслэл, бүрэн эрх, зорилт, хамрах хүрээ зэрэг асуудлуудыг танилцуулж, үүрэг чиглэл өгч, аудитын төлөвлөгөөг гардуулж, аудитыг эхлүүллээ.

Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтэс