ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО


МУЕА-ын 2019 оны А/60 дугаар тушаалын дагуу НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитораас баталсан нийслэл, дүүргийн улс, орон нутгийн төсвийн, төрийн болон орон нутгийн өмчит, оролцоот байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн тайланд аудит хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны СТА-ын нээлтийг хийлээ.

2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын бэлтгэл ажлын хүрээнд  байгууллагын санхүүгийн тайлан нь Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт /УСНББОУС/, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /СТОУС/, Нягтлан  бодох  бүртгэлийн олон улсын стандарт /НББОУС/ болон холбогдох хууль, заавар журмын  дагуу үнэн, зөв бэлтгэгдэж байгаа эсэхийг хянах, завсрын аудитаар илэрсэн алдаа, зөрчлийн талаар байгууллагын удирдлага, санхүүгийн ажилтнуудад  заавар зөвөлгөө  өгөх, өмнөх аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийг шалгахад аудитын зорилго чиглэгдэнэ.

Нээлтийн үеэр НТАГ-ын дарга, тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар 2018 оны СТА-аар өгсөн дүгнэлт, илэрсэн алдаа, зөрчил, тэдгээрт хийсэн шинжилгээний дүнг танилцуулав. Нээлтэд нийслэлийн гол агентлагуудын удирдлагууд оролцлоо. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар болон санхүүгийн удирдлагыг СТСХ-ийн төсвийн ерөнхий мэргэжилтэн Б.Төгслхам, ерөнхий нягтлан бодогч С.Солонгоо нар төлөөллөө.

Санхүүгийн аудитын хэлтэс