Архангай - Гүйцэтгэлийн аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.


ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д гүйцэтгэлийн аудитыг хийж аудитын тайлан, судалгааг ҮАГ-т 2019.11.01-нд хүргүүллээ. 2019.11.05-ны өдөр аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд уулзалтад аймгийн ЗДТГ-ын дарга, БСУГ-ын дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд, аймгийн төвийн хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгч нар оролцлоо. Аудитын тайланг аймгийн Засаг дарга, БСУГ-ын даргад, аудитын хураангуй тайланг цэцэрлэгийн эрхлэгч нарт гардуулан өглөө. Мөн Төрийн аудитын байгууллагын цахим хуудсанд аудитын тайланг бүрэн эхээр нь байршууллаа.

Тайлан үзэх: https://api.audit.mn:4444/pages/84d1af00ecfc6adc19890b5d202f5ddb/watermarked.pdf