Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн "Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай" 2019 оны А/03 дугаар тушаал, Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу "Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн"-д аудит хийж, аудитын тайланг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.