Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогчийн "Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай" 2019 оны А/03 дугаар тушаал, Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу "Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц" ТӨХК-ний 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд аудит хийж, тайланг холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргүүллээ.