Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны "Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын сэдэв батлах тухай" 01 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын А/03 дугаар тушаал, Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу "Стандар, хэмжил зүйн хэлтсийн 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн"-д аудит хийж тайланг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүллээ.