Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны жилийн ажлын болон дотоод сургалтын төлөвлөгөө, МУЕА-ын 2019 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/87 тушаалаар баталсан ерөнхий чиглэлийн дагуу "Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ерөнхий чиглэл", "Санхүүгийн тайлангийн аудитаар анхаарах асуудлууд"-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд ажилтнууд бүрэн хамрагдлаа.