АУДИТЫН БАРИМТЖУУЛАЛТАД ДОТООД ХЯНАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан аудитын баримтжуулалтад дотоод хяналт хийгдлээ.