Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан 15 байгууллагад  Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/60 дугаар тушаалаар 2019 оны санхүүгийн тайланд итгэл үзүүлсэн “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ийг Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор П.Алтанзаяа гардууллаа.