Үр дүнд: 1131
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорноговь ТАГ - Орон нутгийн өмчит компаниудын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтАудитын тайланДорноговь аймаг2020
2.Төв аймгийн Музейн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
3.Төв аймгийн Жаргалант сумын төсвийн төвлөрүүлэн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
4.Ховд аймгийн Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
5.Ховд их сургуулийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
6.Ховд аймгийн БСУГ-ын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
7.Ховд аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн 2019 оны санхүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
8.Ховд аймгийн Хар-Ус нуур орчмын УТХГНХЗ-ны 2019 оны санхүүгийн тайлангий аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
9.Ховд аймгийн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
10.Ховд аймгийн Булган сум дахь Сум дундын шүүхийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
11.Ховд аймгийн Халамжийн сангийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
12.Ховд аймгийн Цагдаагийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
13.Ховд аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
14.Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
15.Ховд аймгийн Булган сумын нэгдсэн эмнэлэгийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
16.Төв аймгийн Борнуур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
17.Ховд аймгийн Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2020
18.Төв аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
19.Ховд аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
20.Ховд аймгийн Гадаадын иргэн харьяатын газрын баруун бүс дахь газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
21.Ховд аймгийн Үенч, Булган, Бодонч голын сав газрын захиргааны 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2020
22.Ховд аймгийн Мянган Угалзатын Нурууны БЦГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
23.Төв аймгийн Баянчандмань сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
24.Ховд аймгийн Зооноз өвчин судлалын төвийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
25.Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2020
26.Ховд аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн аудитАудитын тайланХовд аймаг2020
27.Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
28.Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
29.Ховд аймгийн НДХ-ийн 2019 лны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
30.Ховд аймгийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
31.Ховд аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
32.Ховд аймгийн БОЭТ-ийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
33.Ховд аймгийн Хөгжил политехник коллежийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
34.Ховд аймгийн Булган сум дахь Гаалийн газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
35.Ховд аймгийн Мөст сумын сум дундын эмнэлэгийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
36.Төв аймгийн Монгол туургатан театрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
37.Ховд аймгийн Булган сумын Прокурорын газрын 2019 оны санхүүгйн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
38.Ховд аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
39.Ховд аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
40.Ховд аймгийн Ховд гол Хар нуурийн сав газрын захиргааны 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
41.Ховд аймгийн Татварын хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн аудитын тайланАудитын тайланХовд аймаг2020
42.Төв аймгийн Баянцагаан сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
43.Төв аймгийн Батсүмбэр сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
44.Төв аймгийн Заамар сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
45.Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
46.Төв аймгийн Эрдэнэ сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
47.Төв аймгийн Дэлгэрхаан сумын засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
48.Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
49.Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөнчдийн хурлын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
50.Төв аймгийн Заамар сумын ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
Үр дүнд: 1131