ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит [ ... ... ]

АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ОНХС, УТХО-н аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.

2019-04-17 Орхон аймаг

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа. Тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршууллаа.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ: ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудит хийлээ

2019-04-16 Дундговь аймаг

Аудитыг УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ. Аудитын тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.