Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нийцлийн аудитын нээлт хийлээ.

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

2019-04-17 Өмнөговь аймаг

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ОНХС, УТХО-н аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.

2019-04-17 Орхон аймаг

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа. Тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршууллаа.

ДУНДГОВЬ АЙМАГ: ОНХС-ийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалтад нийцлийн аудит хийлээ

2019-04-16 Дундговь аймаг

Аудитыг УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/03 дугаар тушаалаар баталсан “Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”, Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу  Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд хийлээ. Аудитын тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

2019-04-16

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ДУНДГОВЬ АЙМАГ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийлээ.

2019-04-16 Дундговь аймаг

Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 дахь заалт, Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д нийцлийн аудитыг хийлээ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитын тайланг төлөвлөгөөт хугацаанд Үндэсний аудитын газарт хүргүүлэв.

2019-04-16 Баянхонгор аймаг

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил сангийн 2018 оны зарцуулалт",  "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө"-нд хийсэн нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитын тайланг  Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажуулж  Үндэсний аудитын  газарт хугацаанд нь хүргүүллээ.