Аудитын тайлан
Зөвлөмж
Албан шаардлага
Аудитын төлөвлөгөө
Акт
Шийдвэрийн биелэлт

Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт гарч танилцууллаа

Yндэсний аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 18 дугаар зүйлийн 18.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасны дагуу 132 Төсвийн шууд захирагчдын 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж дүгнэлт гарган, [...]

АРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БОЛОН ӨӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ ХИЙЖ БАЙГАА АУДИТУУДЫН ТАЛААР СУМДЫН УДИРДЛАГА,...ХОЛБОГДОХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДТАЙ ОНЛАЙН ХУРЛЫГ ЗОХИОН

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, “Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”, "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны зарцуулалт", "Шилэн дансны тухай [...]

“Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны буудлын төслийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо

“Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны буудлын төслийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо

Аудитын нээлт хийлээ.

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь УТХО-ын үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, ОНХС-гийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтэнд хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллагаас зохион байгуулж буй семинарт ҮАГ-ын төлөөлөл оролцлоо

Аудитын дээд байгууллагуудын Азийн байгууллагаас зохион байгуулж буй семинарт ҮАГ-ын төлөөлөл оролцлоо

Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудад хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.

Дорнод аймгийн орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газруудын 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын санал, дүгнэлтийг хүргүүллээ.

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газар-Аудитын нээлт хийлээ

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудитын нээлт хийв.