Төрийн аудитын цаг

2019-04-24

Санхүүгийн аудитын газрын захирал бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Ц.Наранчимэг

Төрийн аудитын цаг

2019-03-29

Гүйцэтгэлийн аудитын газрын ахлах аудитор, доктор Ж.Ганчимэг

Төрийн аудитын цаг "Цуврал нэвтрүүлэг"

2019-03-12

Нийцлийн аудитын газрын захирал бөгөөд тэргүүлэх аудитор С.Энхбаатар

Төрийн аудитын цаг "Цуврал нэвтрүүлэг"

2019-03-12

Стратегийн удирдлагын газрын захирал Д.Энхболд