АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ


  Удирдлага Холбоос
 1.

   Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх       аудитор

/төрөлжсөн аудитын байгууллагыг хариуцсан/

  Үзэх
 2.   Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын зөвлөх   Үзэх
     ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА   
1.    - Чанарын баталгаажуулалтын албаны дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.    - Чанарын баталгаажуулалтын албаны аудитын менежер   Үзэх
 3.      -  Чанарын баталгаажуулалтын албаны ахлах аудитор    Үзэх
 4.         
         МУЕА-ЫН ОРЛОГЧЫН АЖЛЫН АЛБА   
  1.   - Монгол Улсын Ерөнхий Аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх аудитор /орон нутаг хариуцсан/    Үзэх
  2.   - Ажлын албаны дарга   Үзэх
 3.   - Ажлын албаны орон нутаг хариуцсан аудитын менежер   Үзэх
 4.   -Санхүү хариуцсан менежер бөгөөд ерөнхий санхүүч   Үзэх
 5.   - Төсөв хариуцсан ахлах шинжээч   Үзэх
    ДОТООД АУДИТЫН АЛБА   
 1.   - Албаны дарга   Үзэх
 2.   - Дотоод аудитор   Үзэх
   СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР   
 1.   - Захирал, Тэргүүлэх аудитор    Үзэх
 2.   - Бодлого, төлөвлөлт, судалгааны албаны дарга бөгөөд аудитын менежер   Үзэх
 3.    - Стандарт, арга зүйн албаны дарга бөгөөд аудитын менежер   Үзэх
 4.   - Мэдээллийн технологийн бодлого, төлөвлөлт хариуцсан менежер   Үзэх
 5.   - Сургалт хариуцсан менежер   Үзэх
 6.   - Стратеги, төлөвлөлт хариуцсан ахлах шинжээч   Үзэх
 7.   - Бүртгэл мэдээлэл, тайлагнал хариуцсан ахлах шинжээч   Үзэх
 8.   - Мэдээллийн технологи хариуцсан шинжээч   Үзэх
 9.   - Судлаач шинжээч   Үзэх
 10.   - Аудитын статистик, арга зүйн шинжээч   Үзэх
 11.   - Нийцлийн аудит хариуцсан арга зүйч менежер   Үзэх
 12.   - Санхүүгийн аудит хариуцсан арга зүйч-аудитын менежер   Үзэх
    ТАМГЫН ГАЗАР  
 1.   - Дарга   Үзэх
 2.   - Хүний нөөцийн албаны менежер   Үзэх
 3.   - Нийтлэг үйлчилгээний албаны менежер   Үзэх
 4.   - Мэдээлэл технологийн албаны менежер   Үзэх
 5.   - Гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа хариуцсан менежер   Үзэх
 6.   - Ахлах нягтлан бодогч   Үзэх
 7.   - Техник хангамж, сүлжээ дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
 8.   - Систем, програм хангамж хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
 9.   - Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн    Үзэх
 10.   -Хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
 11.   - Олон нийт, хэвлэл мэдээллийн ажилтан   Үзэх
 12.   - Гадаад харилцааны мэргэжилтэн   Үзэх
 13.   - Эд хариуцагч бөгөөд худалдан авалт хариуцсан мэргэжилтэн   Үзэх
 14.   - Бичиг хэргийн ажилтан   Үзэх
 15.   - Архивын ажилтан   Үзэх
 16.   - МУЕА-ын туслах   Үзэх
    САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН ГАЗАР  
 1.   - Захирал, Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.     - Аудитын менежер   Үзэх
 3.   - Ахлах аудитор   Үзэх
 4.   - Аудитор   Үзэх
    ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР    
 1.   -Захирал, Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.   - Аудитын менежер   Үзэх
 3.    - Нийгмийн салбарын аудитын албаны ахлах аудитор   Үзэх
 4.   - Төрийн байгууллагын аудитын албаны ахлах аудитор   Үзэх
 5.   - Төрийн байгууллагын аудитын албаны аудитор   Үзэх
 6.   - Үйлдвэр, дэд бүтцийн  салбарын  аудитын албаны ахлах аудитор   Үзэх
 7.   - Үйлдвэр, дэд бүтцийн салбарын  аудитын албаны аудитор   Үзэх
 8.   - Санхүү, эдийн засгийн аудитын албаны ахлах аудитор   Үзэх
 9.   - Санхүү, эдийн засгийн аудитын албаны аудитор   Үзэх
    НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР  
 1.   - Захирал, Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.   - Аудитын менежер   Үзэх
 3.   - Ахлах аудитор   Үзэх
 4.   - Аудитор   Үзэх
   ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ХЭЛТЭС  
 1.   - Хэлтсийн дарга   Үзэх
 2.   - Хуульч шинжээч   Үзэх
 3.   - Хуульч шинжээч   Үзэх
    АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР  
 1.   - Захирал, Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.   - Аудитын менежер   Үзэх
 3.   - Ахлах аудитор   Үзэх
 4.   - Аудитор   Үзэх
   НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР  
 1.   - Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор   Үзэх
 2.   - Тамгын хэлтсийн дарга   Үзэх
 3.   - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер   Үзэх
 4.

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор

  Үзэх
 5.

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор

  - Гүйцэтгэлийн аудитын хэлтсийн аудитор

  Үзэх
 6.   Санхүүгийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер   Үзэх
 7.   - Санхүүгийн аудитын хэлтсийн менежер   Үзэх
 8.   - Санхүүгийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор   Үзэх
 9.   - Санхүүгийн аудитын хэлтсийн аудитор   Үзэх
 10.   - Нийцлийн аудитын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер    Үзэх
 11.   - Нийцлийн аудитын хэлтсийн ахлах аудитор   Үзэх
 12.   - Нийцлийн аудитын хэлтсийн аудитор   Үзэх
 13.   - Нягтлан бодогч бөгөөд  статистик мэдээллийн ажилтан   Үзэх
 14.   - Хуульч бөгөөд архивын ажилтан   Үзэх
 15.   - Мэдээллийн технологийн ажилтан бөгөөд эд хариуцагч   Үзэх
 16.   - Даргын туслах бөгөөд бичиг хэргийн ажилтан    Үзэх