УИХ-ын тогтоол


Д/д Огноо Дугаар Тогтоолын нэр Тайлбар Татах холбоос
1 2014.01.28 03 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2014 онд хийх аудитын сэдэв Татах
2 2014.12.17 20 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2015 онд хийх аудитын сэдэв Татах
3 2016.01.12 01 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2016 онд хийх аудитын сэдэв Татах
4 2017.01.25 01 ТАБ-ын зохион бйагуулалтын бүтцийн ерөнхий бүдүүвч, орон тооны дээд хязгаар батлах тухай   Татах
5 2017.01.25 02 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2017 онд хийх аудитын сэдэв Татах
6 2017.12.20 06 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2018 онд хийх аудитын сэдэв Татах
7 2018.02.07 01 Аудитын сэдэв батлах тухай ТАБ-аас 2019 онд хийх аудитын сэдэв Татах
8 2018.0612 09 Төрийн аудитын байгууллагын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай   Татах
9 2020.05.12 04 "Аудитын сэдэв батлах тухай" Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай   Татах
10 2020.05.12 05 Аудитын сэдэв батлах тухай   Татах