ДУНДГОВЬ АЙМАГ: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд нийцлийн аудит хийлээ.


Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.2 дахь заалт, Шилэн дансны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д нийцлийн аудитыг хийлээ. Тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайлан28татах