Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар: ОНХС, УТХО-н аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.


Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, хэрэгжилт үр дүн", "Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө" гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитуудыг хийж гүйцэтгэн холбогдох байгууллагуудад тайлан, шийдвэрийг хүргүүлж ажиллалаа.
Тайланг orkhon.audit.mn сайтад байршууллаа. Аудитын тайланг дараах холбоосоор орж үзнэ үү?

Орон нутгийн хөгжлийн сан - https://orkhon.audit.mn/detail/5cb6ebe5c26da

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт - https://orkhon.audit.mn/detail/5cb6f0606c3e6