ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.


Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын  захиалгын дагуу гүйцэтгэж буй “Мөрөн сумын ЗДТГ-ын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” нийцлийн аудитын нээлтийн ажлыг зохион байгууллаа.

Аудитын нээлтэд Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитын менежер, аудиторууд болон аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөл, ЗДТГ-ын  Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, Мөрөн сумын Засаг даргын орлогч, Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газрын холбогдох ажилтнууд оролцлоо.