УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу  “Увс аймгийн Сагил сумын төсөвт байгууллагуудын 2016-2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн”-д нийцлийн аудит хийж байна.