ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА


Хулд, Луус сумын ИТХ-тай хамтран тус сумын төрийн албан хаагчдад болон иргэдэд “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д хийсэн нийцлийн аудитын дүн, “Хүний хөгжлийн асуудал”, “Ёс суртахуун, ёс зүйн ойлголт” сэдвээр төрийн аудитын газрын дарга Тэргүүлэх аудитор П.Төвсанаа илтгэл тавьж, 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн аудитын дүн, 2019 онд хийгдсэн гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын дүнгийн талаар ахлах аудитор Т.Батсайхан мэдээлэл хийлээ. Сургалтад оролцсон иргэд төрийн албан хаагчийн асуултад хариулж, санал бодлоо солилцсон. Сургалтад нийт 123 төрийн албан хаагч, иргэд хамрагдлаа.