ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ӨРГӨТГӨСӨН ЗӨВЛӨГӨӨНД ИЛТГЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ..


Өмнөговь аймгийн орон нутаг дахь төсвийн шууд захирагчдад болон санхүүгийн албаны дарга, төрийн санч, нягтлан бодогч нарын дунд зохион байгуулж байгаа  “Орон нутгийн 2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайлангийн дүн, төсвийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-д  “2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын нэгдсэн дүгнэлт”, “Төрийн албаны ёс зүйн сахилга хариуцлага”-ын талаар дарга, тэргүүлэх аудитор П.Алтанзаяа илтгэл мэдээлэл хийлээ.