Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.“Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний үр дүн’’-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан40татах
2.УЛСЫН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР НӨЛӨӨ30татах
3.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙ Н 2018 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨ ӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН32татах