Аудитын нээлт хийлээ


Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон төрийн аудитын төрөлжсөн болон орон нутаг дахь салбар байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд "Төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт"-нд хийх нийцлийн аудитын нээлт хийлээ. Нээлтэнд аймгийн Засаг дарга В.Рэнцэндорж, Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Х.Түвшинбаяр, хэлстийн дарга бөгөөд аудитын менежер Д.Эрдэнэчимэг болон аудитын багийн бүрэлдэхүүн, аймгийн ЗДТГ-ын хэлтсийн дарга нар, төрийн сангийн төлөөлөгч, төсвийн мэргэжилтэн нар оролцлоо. 

Тус аудитаар төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт, зарцуулалтад аудит хийж, дүнг танилцуулахад аудитын зорилт чиглэгдэнэ. Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах чиглэлээр аудит хийнэ. Үүнд:

 • Нийгмийн хамгааллын зардлын төлөвлөлт оновчтой эсэх
 • Нийгмийн хамгааллын зардлын зарцуулалт нь зориулалтын дагуу эсэх
 • Ил тод байдлыг хангаж ажилласан эсэх

Аудитаар төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын нийгмийн хамгааллын 2018, 2019 оны зардлыг түүвэрчлэн авч үзнэ. Үүнд:

 • Төрийн албан хаагчдын гэр бүлд олгох дэмжлэг
 • Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хөнгөлөлт
 • Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
 • Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг
 • Эмчилгээний төлбөр
 • Нүүлгэн шилжүүлэх зардал
 • Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох тэтгэмж
 • Хуульд заасан үндэслэлээр албан хаагчид олгох нөхөн олговор
 • Ахмадын сан
 • Гамшгийн эрсдэл бууруулах зардал
 • Үйлдвэрчний эвлэл
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлал, эрүүл ахуйн зардал

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар