Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрөлжсөн аудитын сургалтын гэрчилгээ гардууллаа.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хувь хүний хөгжлийн болон Санхүү, Гүйцэтгэл, Нийцлийн аудитуудын сургалтад амжилттай оролцсон албан хаагчдад гэрчилгээ гардууллаа.