НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ


Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.7-д заасны дагуу нам, эвслээс ирүүлсэн хандивын тайлан хүлээн авах материалын бүрдүүлбэр:

1.Намын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар;

2.Үндэсний Аудитын Газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 899 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1,2-н дагуу бэлтгэсэн хандивын тайлан;

3.2019 оны санхүүгийн жилийн эцсийн аудитлагдсан тайлан;

4.Нам, эвсэлд нэгдсэн орсон намуудын 2019 оны хандивын дансныхарилцагч банкны баталгаажуулсанхуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/;

5.Нам, эвсэлд нэгдсэн орсон намуудын хандивын дансны 2020 оны 01 дүгээр сарын 01-ээс 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөр тасалбар болгосон харилцагч банкны баталгаажуулсан дансны хуулга, банкны тодорхойлолт /данс бүрээр/;

            Дээрх материалуудыг нотлох баримтын шаардлага хангасан /гарын үсгийн бүрдэл, хуулбар материалуудыг хуудас нэг бүр дээр тэмдэг дарж баталгаажуулсан, хуудсыг бүрэн дугаарласан/ байдлаар ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗРЫН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР /Засгийн газрын IV байр, 406 тоот/-т хаяглан 2020 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрийн 17.30 минутаас өмнө битүүмжлэн ирүүлнэ үү.

            Жич: Үндэсний Аудитын Газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн 899 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн МАЯГТ 1,2-н дагуу бэлтгэсэн хандивын тайланг файлаар magnaibaatarp@audit.gov.mn цахим хаягаар илгээнэ үү.

 

                                                                                                                                                        Холбогдох утас: 51-261729

 

 

 

 

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗАР