ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/100 дугаар тушаалаар баталсан аудитын төлөвлөгөө, Төрийн аудитын байгууллагын 2020 оны Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд Үндэсний аудитын газрын нэгдсэн удирдамжаар “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт”-д Нийцлийн аудитыг хугацаанд нь хийж гүйцэтгэн, тайланг ҮАГ-ын Нийцлийн аудитын газар болон холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.