УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу “Түргэн сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2019 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны үр дүн” сэдэвт нийцлийн аудит хийж холбогдох газруудад хүргүүллээ.