“Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх журам”-ын төслийг танилцуулж байна.


Төрийн аудитын тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 39 дүгээр зүйлийн 39.2-т заасныг үндэслэн энэхүү журмыг боловсруулсан бөгөөд Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагч нь аудит хийх явцад тухайн аудитын үр дүнтэй холбоотой бусад этгээдээс шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх гэсэн аливаа оролдлогыг “Нөлөөллийн мэдүүлэг”-ээр Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт мэдэгдэх болон тухайн мэдүүлгийг хэрхэн шийдвэрлэх, нийтэд мэдээлэх, хадгалахтай холбоотой  харилцааг уг журмаар тус тус зохицуулсан болно.

Энэхүү журмын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1, 62.4.3-т заасны дагуу нээлттэй санал авч байна.

Иймд журмын төсөлтэй холбоотой саналаа 2020 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлнэ үү.

Холбоо барих утас: 261745, и-мэйл хаяг: Ulziib@audit.gov.mn

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөх журам5татах