Үр дүнд: 1950
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1."ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланХэнтий аймаг2020
2.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
3.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
4.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
5.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
6.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
7.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Сумдын төрийн сангийн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
8.Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
9.Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2020
10.Төв аймгийн мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
11.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
12.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
13.2019 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
14.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
15.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2020
16.Олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцолбор 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
17.Эрдэнэс Монгол ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
18.Багануур ХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
19.Эрдэнэс-Тавантолгой ХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
20.Хилийн 0288 дугаар анги 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
21.Хэрэмт цамхаг УТҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
22.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
23.Дипломат төлөөлөгчийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
24.Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
25.Шинжлэх ухааны академийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
26.Гадаадын иргэн харьяатын газрын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
27.Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
28.Дулаан шарын гол ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
29.Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
30.Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
31.Монгол Солонгосын Дорнын анагаах ухааны төв 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
32.Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
33.Цагдаагийн ерөнхий газрын "Цагаан шонхор" ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
34.Диспетчерийн үндэсний төв ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
35.Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
36.Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
37.Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
38.Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
39.Таван толгой түлш ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
40.Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
41.Биокомбинат УТҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
42.Налайхын дулааны станц ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
43.ИНЕГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
44.Татварын ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
45.Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
46.Монголросцветмет ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
47.Зээлийн батлан даалтын сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
48.Эрдэнэс тавантолгой майнинг ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
49.Эрдэнэс Алт Ресурс ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
50.Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
Үр дүнд: 1950